Kişisel Verilerin İşlenmesi - Yolcu.com

Kişisel Verilerin İşlenmesi

YOLCU ULUSLARARASI ORG.VE TUR.OTEL.TİC.LTD.ŞTİ.

TEDARİKÇİLER, İŞ ORTAKLARI, MÜŞTERİLER 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun özet olarak; kişisel verileri, bunların işlenmesini ve korunmasını tanımlamakta, özellikle kişisel verilerin işlenmesinin ve korunması şartlarını genel hatlarıyla belirlemekte, ek olarak işleme ve koruma kurallarına uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları tespit etmektedir.

YOLCU.COM olarak, değerli müşterilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kişilerin kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. İşbu bilgilendirme metni YOLCU.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nda belirlenen esaslara uygun olarak tanzim edilmiştir.

6698 sayılı KVKK uyarınca “Kişisel Veri”; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. İşbu bilgilendirme belgesinin imzalanması ile özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesini kabul etmektesiniz. YOLCU.COM, KVKK’da belirtilen istisnai hallerde ilgili kişinin (çalışan adayının) açık rızası olmaksızın da kişisel verilerini işleyebilir. 

“Özel Nitelikli Kişisel Veri” ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder. İşbu bilgilendirme belgesinin imzalanması ile özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesini kabul etmektesiniz. YOLCU.COM, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin (çalışan adayının) açık rızası olmaksızın işleyebilir.  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Şirketimiz, şirket tarafından yürütülen her türlü ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, şirket faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, finansman ve muhasebe işlemlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi, satış öncesi işlemler ve sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, iş sürekliliğinin sağlanması, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi ve icrası, bilgi teknolojileri oluşturulması ve icrası, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, şirket çalışanları için mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, şirket merkezi ve/veya ofislerinin güvenliğinin temini, şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla kişisel verilerinizi (kimlik, adres, iletişim bilgileri, telefon, e-posta, finansal bilgiler, parola, şifre, kullanıcı adı, görüşme-toplantı sırasında (telefon-video-konferans) elde edilen kayıtlar, fotoğraf, vs.) KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir.  

Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası sırasında şirketimize aktarılan bilgilerin işlenmesi şeklinde olabileceği gibi, sözleşmenin ifası, ticari ilişkinin devamı sürecinde iletilen bilgilerin işlenmesi veya şirketimizin web sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, e-posta kanalları ve sair uygulamalar kapsamında yazılı/sözlü/elektronik/dijital yöntemlerle de toplanabilir ve işlenebilir.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, şirket yetkililerimize, sağlık hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlarına, banka ve sigorta şirketlerine aktarılabilecektir. Ek olarak, kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir.

YOLCU.COM, kişisel verileri belirtilen amaca uygun olarak gerektiği kadar muhafaza eder. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine YOLCU.COM tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak; (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak bilgi@yolcu.com e-posta adresine yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. YOLCU.COM başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

MÜŞTERİ / TEDARİKÇİ / İŞ ORTAĞI

(KAŞE, TARİH, İMZA)

KVKK Başvuru Formu